'Yup, it sure is pee!

South African Railway

Author's Note: I Bed-Wet whilst on the job, 1965

From that day on, I always carried a piece of string (Hanging Rope) with me to hang my little guy when going to sleep. And that's the reason his head perched to one side, and I stopped pee-ing in my bed!

Poem: My Fireman

The Reason- I think?

Like a real fireman

Leaving a scar on his soul
A young man wetting his bed

‘Yup, dit is beslis piepie!

SUID AFRIKAANSE SPOORWEE

Skrywers Nota: Ek maak my bed nat by die werk-1965!

Van daardie dag af het ek altyd ‘n tou (Hangtou) saamgedra om my seuntjie op te hang as ek gaan slaap. En dit is die rede waarom sy kop altyd eenkant toe staan, en ek het opgehou het om in my bed te piepie!

Gedig: My Brandweerman

Die moontlike rede, ek dink?

Soos ‘n regte Branweerman

Dit het ‘n litteken op sy siel gelaat
En ‘n jong man wat sy bed natmaak!

--

--

Experience in Explosives, Fertilizers, Heavy Chemicals and Author. Love People, High Tech, Space and Afrikaans/English Translator.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store