Pelgrimsgebed

Skrywers Nota: Die ode is geskryf as ‘n vaarwel aan Familie, Vriende en Geesgenote wat nie meer saam met ons is hier op die Aarde nie. Die verlange is groot, die afskeid skerp en die trane lê vlak. My liefde gaan saam met die Oberholzer, Greyling, Frederik, Naude en Moolman Families en Vriende! Ons troos vir die pad vorentoe is dat ons hier op Aarde voluit moet lewe en mekaar liefhê op ‘n duidelike en gedetailleerde wyse, en geen ruimte vir verwarring of twyfel laat nie!.

RIP Geliefdes

Mattheus Frederik

Piet en Martha Oberholzer

Vader God U ken my naam
My binnegoed en buitestaan
My grootpraat en my klein verdriet
My vashou aan als wat verskiet.

U ken my vrese en my hoop
Die pad wat ek so kaalvoet loop
Die pad het U lankal berei
Elke swerwer kom weer tuis

Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis.

Moeder God U ken my waan
My ego en my regopstaan
Die drake waarteen ek bly veg
U wys my altyd weer die weg.

Willem Greyling

U het my met U lig geseën
Die lig strooi ek op iedereen
Net U weet hoe my toekoms lyk
Ek het niks, U maak my ryk.
Alle perlgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis.

Pilgrim Prayer

https://youtu.be/mKuaffyZUc0Father God, You know my name.
My inner soul and what I look like from outside
My boasting and my sorrow
I hold on to everything that disappears.

You know my fears and my hopes
The road I walk barefoot
The road you prepared for a long time
The road every wanderer takes

Ampie Coetzee

All pilgrims take to return home again
Every wanderer comes home again
I still get lost on Your highway
Searching for Your boarding house.

Mother God, You know my delusion.
My ego and my uprightness
The dragons I keep fighting
You always show me the way again.

Sandra Naude

You blessed me with Your light.
I scatter the light on everyone.
Only You Know What My Future Looks Like
I have nothing, but You make me rich.

Daan Moolman-My buurman en vriend.

All pilgrims return home.
Every wanderer comes home again.
I still get lost on Your highway
Searching for Your boarding house.

Authors Note: The ode was written as a farewell to Family, Friends and Spirits who are no longer with us here on Earth. The longing is great, the farewell sharp and the tears lying shallow. My love goes with the Oberholzer, Greyling, Frederik, Naude and Moolman Families and Friends! Our consolation for the way forward is that we must live fully and love one another here on Earth in a clear and detailed manner, leaving no room for confusion or doubt.!

RIP Beloved

Mattheus Frederik

--

--

--

Experience in Explosives, Fertilizers, Heavy Chemicals and Author. Love People, High Tech, Space and Afrikaans/English Translator.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Recommended from Medium

I’m not black

Are Others Really Responsible for Your Happiness?

In step (poetry)

Miracles of Life

Imperfection

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mattheus Frederik

Mattheus Frederik

Experience in Explosives, Fertilizers, Heavy Chemicals and Author. Love People, High Tech, Space and Afrikaans/English Translator.

More from Medium

Dear Writer: It’s Okay Not To Write Sometimes

In The Middle

The Hospital