Begeerte

Begeerte, hunkering, verlange, dui op gevoelens wat ‘n mens aanspoor tot die bereiking of besit van iemand wat jy lief kan hê. Verlange is ‘n sterk gevoel, wat in werklikheid of verbeelding binne bereik is. Begeerte impliseer ‘n diep en noodsaaklike wens vir iets, gebaseer op ‘n gevoel van behoefte en geselskap. Verlange is ‘n intense wens, na iets wat op die oomblik buite bereik is, maar moontlik op ‘n toekomstige tyd bereik kan word

Begeerte!

https://youtu.be/ateSdmxYmWk

Krediet-Ina

Haai, begeerlike mooi dametjie
Dit raak my hart om jou liggaam met my oë aan te raak
om meegesleur te word en ‘n transformasie teweeg te bring
om die rivier in my te verdamp en my te laat begeer
my lippe te verdroog en my siel te verander
en ‘n deel van my bewussyn te versterk
My siel sidder, en gee verkeerde instruksies
aan my liggaam, ek het myself deurweek
al wat oorgebly het, was Die Heilige Gees

Authors Note:

Desire, longing, longing indicate feelings that inspire one to reach or possess someone you can love. Longing is a strong feeling, which is in reality or imagination within reach. Desire implies a profound and necessary desire for something based on a sense of need and company. Longing is an intense desire for something that is currently out of reach but possibly achievable in the future.

Desire!

https://youtu.be/FGbb-cxSN3o

Credit-Ina

Hey, stunningly beautiful girl
Touching your body with my eyes has my heart
dragged along and brought about a transformation
river in me evaporates and makes me desire
let my lips dry and my soul change
and invigorate a part of my consciousness.
My soul shivered, and in erroneous instructions
given to my body, I drowned myself
all that was left was The Holy Spirit

--

--

--

Experience in Explosives, Fertilizers, Heavy Chemicals and Author. Love People, High Tech, Space and Afrikaans/English Translator.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mattheus Frederik

Mattheus Frederik

Experience in Explosives, Fertilizers, Heavy Chemicals and Author. Love People, High Tech, Space and Afrikaans/English Translator.

More from Medium

My Absurd Challenges in Love

Love Minus Zero/No Limit

The Student-Teacher Relationship

Borderline of a relationship?