A Bird Without Wings

Celtic Thunder

Like a bird without wings
That longs to be flying,
Like a motherless child
Left lonely and crying.
Like a song without words,
Like a world without music,
I wouldn't know what to do
I'd be lost without you
Watchin' over me.
I get so lonely when you're away
I count every moment, and I wait every day,
Until you're home again
And hug me so tight
That's when I know
Everything is alright.
Like a bird without wings
That longs to be flying,
Like a motherless child
Left lonely and crying.
Like a song without words
Like a world without music,
I wouldn't know what to do
I'm lost without you
Watchin' over me.
You're my guardian angel.
My light and my guide
Your hand on my shoulder
And you by my side.
You make everything beautiful,
You make me complete.
Everything in my world
I lay at your feet
Like a church with no steeple,
Where a bell never rings.
In a town without people,
Where no voice in the choir ever sings.
If a boat on the ocean
Would be lost with no sail,
Then without your devotion
Surely all that I dreamed of would fail.
Like a song without words
Like a world without music,
I wouldn't know what to do
I'd be lost without you
Watchin' over me
I wouldn't know what to do
I'd be lost without you
Watchin' over me

Vergeet My Nie!

In Afrikaans Vertaal: Mattheus Frederik

Skrywers nota: Hannes Schoeman het die Boeremusiek-komposisie geskryf om hulde te bring aan die Boeremusiek-broederskap wat weens COVID-19 verlore gegaan het. Die liedjie, ‘a Bird Without Wings, is ‘n gepaste huldeblyk aan die enorme verlies wat ervaar is. Die liedjie ‘’n Voël Sonder Vlerke’ is in Afrikaans vertaal onder die naam ‘Vergeet My Nie!’.

Soos ‘n voël sonder vlerke
Wat verlang om te vlieg,
Moederlose kind
Eensaam en huilend gelaat.
Soos ‘n lied sonder woorde,
Wêreld sonder musiek,
Ek sou nie weet wat om te doen nie
Verlore wees sonder jou
Wat oor my waak.

Ek raak so eensaam as jy weg is
En tel elke oomblik, wag elke dag,
Tot jy weer tuis is
En my styf vas druk
Dit is hoe ek weet
Dat alles nog reg is.

Soos ‘n voël sonder vlerke
Wat verlang om te vlieg,
Moederlose kind
Eensaam en huilend gelaat.
Soos ‘n lied sonder woorde
Wêreld sonder musiek,
Ek sou nie weet wat om te doen nie
Verlore wees sonder jou
Wat oor my waak.

Jy is my beskerm engel.
My lig en my gids
Met Jou hand op my skouer
En met jou langs my.
Maak jy alles mooi,
Jy vervul my.
En alles in my wêreld
Sal ek voor jou voete lê

Soos ‘n kerk sonder toring,
Waar die klok nooit lui nie.
Stad sonder mense,
Waar geen stem ooit in die koor sing nie.
Soos ‘n boot in die see
Wat verlore gaan sonder sy seil,
Sal sonder jou toewyding
En alles waaroor ek gedroom het, beslis laat misluk.

Soos ‘n lied sonder woorde
Wêreld sonder musiek,
Ek sou nie weet wat om te doen nie
Verlore wees sonder jou
Wat waak oor my
Ek sou nie weet wat om te doen nie
Verlore wees sonder jou
Wat waak oor my

--

--

--

Experience in Explosives, Fertilizers, Heavy Chemicals and Author. Love People, High Tech, Space and Afrikaans/English Translator.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Recommended from Medium

Monkey I’ve been dancing my whole life

Fear not my child.

The Laundry Bag —

The end of the world

Let The Secret World Out

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mattheus Frederik

Mattheus Frederik

Experience in Explosives, Fertilizers, Heavy Chemicals and Author. Love People, High Tech, Space and Afrikaans/English Translator.

More from Medium

Dear Writer: It’s Okay Not To Write Sometimes

An Essay On Pollution

#PickMeforIV

Healing the Maiden and the Mother